Markdown image tag translation add space between ] and (

I’ve used crowdin 5 days ago and integrate my website using markdown via github integrate
But when I sync source from github to crowdin the translation alway gen add space between ] ( in image tag or link tag then commit in branch i10n_branch. It make markdown is invalid
example:
“[Stream preparation](b-get-started#step-2-prepare-flow)” → [Stream preparation] (b-get-started#step-2-prepare-flow)

I don’t know why, if somebody know to config markdown format please help me. thanks

1 Like

Hello,
Could you please share a sample of the source MD file and send it to support@crowdin.com?
We’ll take a look internally and consult with developer colleagues on the case.

Hi,
it just be very simple MD format with source is vietnamese

---
title: Function & Feature 
order: 1
---

## Tổng quan về các chức năng và tính năng của sản phẩm
(dưới mỗi page, hiển thị những resource liên quan)

SSAI không chỉ đơn giản là một công cụ chèn quảng cáo, mà nó còn mang đến một loạt các chức năng và tính năng mạnh mẽ để nâng cao trải nghiệm xem và tối ưu hóa thu nhập từ quảng cáo trên các nền tảng trực tuyến.

Hãy đi sâu vào các chức năng và tính năng tuyệt vời mà SSAI mang lại để hiểu rõ hơn về cách nó có thể cải thiện trải nghiệm của người xem và tăng cường hiệu suất quảng cáo cho các doanh nghiệp và nhà xuất bản trực tuyến.
## Customer dashboard( Giao diện mặc định)
Customer dashboard mô tả về những tính năng giúp người dùng CMS có thể theo dõi được tổng quan những thông tin chỉ số liên quan đến SSAI ngoài ra tính năng này còn cung cấp thông tin liên quan đến hướng dẫn sử dụng (getting started - giúp người dùng có thể sử dụng sản phẩm một cách dễ dàng), phần Document (liên quan đến sản phẩm) để người dùng nắm rõ được cách sử dụng sản phẩm.

Chủ đề:  [Dashboard](../05-user-guide/1-customer-dashboard.md)

## Ad insert endpoint
Một ad insert endpoint tập hợp các bảng kê khai nguồn của bạn thành một luồng tuyến tính. Mỗi ad insert endpoint chứa một hoặc nhiều đầu ra tương ứng với cấu hình gói của bạn. 

Trước tiên, bạn tạo ad insert endpoint, sau đó thêm nguồn VOD và nguồn trực tiếp vào lịch trình của ad insert endpoint bằng cách tạo chương trình. Mỗi chương trình được liên kết với một nguồn VOD hoặc một nguồn trực tiếp.

Topic:
* [Danh sách ad insert endpoint](../05-user-guide/2-ad-insert-endpoint/a-view-list.md)
* [Tạo mới ad insert endpoint](../05-user-guide/2-ad-insert-endpoint/b-create.md)
* [Cập nhật ad insert endpoint](../05-user-guide/2-ad-insert-endpoint/c-edit.md)
* [Tạo bản sao ad insert endpoint](../05-user-guide/2-ad-insert-endpoint/d-duplicate.md)
* [Xoá ad insert endpoint](../05-user-guide/2-ad-insert-endpoint/e-delete.md)
* [Bumper ad](../05-user-guide/2-ad-insert-endpoint/f-bumper-ad.md)
* [Ad slate](../05-user-guide/2-ad-insert-endpoint/g-ad-slate.md)
* [Delay ad](../05-user-guide/2-ad-insert-endpoint/h-delay.md)


## Danh sách quảng cáo

Sau khi quảng cáo đã được transcode và đủ điều kiện để chèn vào nội dung, danh sách quảng cáo giúp quản lý việc chèn các quảng cáo này vào nội dung trực tuyến một cách hợp lý và mượt mà. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ tính năng kiểm duyệt giúp quản lý chặt hơn tính năng chèn quảng cáo. Dưới đây là mô tả chi tiết về danh sách quảng cáo:

Topic:
* [Danh sách quảng cáo](../05-user-guide/3-ads-list/a-ads-list.md)
* [Kiểm duyệt quảng cáo](../05-user-guide/3-ads-list/b-approval.md)
## Thống kê
Tính năng thống kê thông tin quảng cáo sau khi được chèn cho phép quản lý, nhà xuất bản và quảng cáo viên đánh giá hiệu suất của các quảng cáo, thu thập dữ liệu quan trọng và tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo. Dưới đây là mô tả về các tính năng chính của tính năng thống kê thông tin quảng cáo sau khi được chèn:

Topic:
* [Báo cáo dữ liệu](../05-user-guide/4-statistic/b-data-report.md)
* [Biểu đồ sự kiện](../05-user-guide/4-statistic/c-event-chart/a-by-endpoint.md)
* [Fillrate](../05-user-guide//4-statistic/d-fillrate.md)
* [Theo dõi hệ thống](../05-user-guide/4-statistic/f-monitor-system.md)

Anh when i sync source to github i’ve got this commit

image

1 Like

By adding a space between the ] and (, I can still remove it, but by removing the markdown ref tag, I can’t fix it.

image

please help me to check it, i can’t apply the translation to our source code

1 Like

Hello @thudojsc1

Thanks for the details you’ve shared. We will run a few tests from our end and update you.

As for now, you can try this application:

It allows you to edit files after export, so you might be able to remove extra space after

thank you for a very useful plugin, but idk to use it, when I’ve installed this app (choose to apply for all projects), I didn’t see it in project tools

hi!
It is displayed in the Project settings tab > File Processors section

I’ve used this post replace plugin but when I sync github repo still have some tags not replaced (I think the translation is too old), so how can I modify in repo and sync the translation to Crowdin because, every time I change in a repo, next time syncs make it still wrong

Hi @thudojsc1,

Could you please try to do Pause Sync/Resume on the integration page? This will refresh the sync and if there are translations in Crowdin that were not synced to your repo this should help

Hi Roman, My Problem is The CrowdIn Translation is still wrong. How can I sync correct translation which I change in local repo to CrowdIn translation

Or How I change all translation by replace function to batch modify string. Because I see I’ve only one solution to go editor change every string

Oh, you want to upload translations from the repository to Crowdin. To do this, you can use the Upload Translations option. Now this option is called “Sync translations from GitHub”. If you need to constantly import translations from the repo > to Crowdin, then in the integration settings, turn on the “Always import new translations from the repository” option

If you want to replace a symbol or a word in the translations of many strings in the Editor, you can use the Replace in Suggested Translations option

1 Like

Thank for all of community support, but I’ve 1 problem right now
In Our MD file have html tag. but when CrowdIn Translate some of tag have remove,
I’ve sync translation from source to crowdin but it not working, then I go to editor and try to fix in editor, but it not record string then i can’t fix it

it remove html close tag and always sync translation to repo. I can’t find any where to fix it

hi @thudojsc1
Please contact the Crowdin Support team at support@crowdin.com and share a sample of the source MD file with the mentioned issue. We’ll take a look at what can be done here.